Urząd Gminy w Sokolnikach informuje o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Formy oferowanej pomocy:

1. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym
Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) i wynosi 514 zł netto.

2. Zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji losowej
w rodzinie ucznia lub słuchacza zamieszkałego na terenie Gminy Sokolniki, niezależnie od miesięcznej wysokości dochodu;

3.Wyprawka szkolna
Wyprawka szkolna, to program rządowy, w ramach którego istnieje możliwość dofinansowania do zakupu podręczników. „Wyprawka szkolna” skierowana jest do uczniów sokolnickich szkół podstawowych (uczniowie klas III) oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnopsrawność wcześniej wymieniona).