Projekt pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki przy ulicy Parkowej 1 w Sokolnikach”


Projekt jest realizowany przez Gminę Sokolniki w ramach działania 4.1./413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów tzn. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
Operacja jest realizowana na obszarze objętym lokalną grupą działania o nazwie „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Wieruszowie.

Cel operacji: Podniesienie standardu życia i pracy na wsi poprzez działania inwestycyjne, edukacyjne i społeczne oraz stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży wiejskiej poprzez uruchomienie świetlicy młodzieżowej.

Opis operacji: Pokrycie dachu budynku GOKSiT w Sokolnikach ul. Parkowa 1 blachą dachówkopodobną (z wyłączeniem zadaszenia Sali widowiskowej), oraz dokonanie w w/w obiekcie prac polegających na: montażu wentylacji wywiewnej, remoncie tarasów i balkonów, położeniu płytek ceramicznych na w/w powierzchniach, wykonaniu balustrad balkonowych i schodowych, wykonaniu tynków zewnętrznych, izolacji przeciwdźwiękowych oraz wykonaniu elewacji budynku. Ponadto wykonane zostaną: montaż wrót otwieranych i bram rolowanych, drzwi aluminiowych wewnętrznych i zewnętrznych, rolet zewnętrznych, krat, montaż instalacji odgromowej. Zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie świetlicy młodzieżowej (stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, telewizor plazmowy, projektor multimedialny, ekran na trójnogu, nagłośnienie przenośne: mikrofony, mikser, zestaw PA; notebook, urządzenie wielofunkcyjne, stoliki składane, krzesła, regał na książki, szafa ubraniowa, biurko, krzesło biurkowe, aparat fotograficzny, rolety wewnętrzne)

Całkowity koszt operacji: 451.566,23zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 23/100)

Wysokość wnioskowanej pomocy ze środków unijnych: 277.602,00zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwa złote 00/100).

Okres realizacji projektu: 2011 rok.