Projekt pod nazwą: „Z tradycją ku nowoczesności-organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej w Gminie Sokolniki”


Projekt jest realizowany przez Gminę Sokolniki w ramach działania 4.1./413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów tzn. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi złożonym w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.

Operacja jest realizowana na obszarze objętym lokalną grupą działania o nazwie „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Wieruszowie, wybraną do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013.

Cel operacji: zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez organizację imprezy o charakterze lokalnym.

Opis operacji:
organizacja imprezy o charakterze kulturalnym – festynu gminnego
w miejscowości Sokolniki w dniu 25 lipca 2010 roku.

Całkowity koszt operacji
: 9.416,02zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta szesnaście złotych 02/100)

Wysokość wnioskowanej pomocy ze środków unijnych: 5.402,63zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dwa złote 63/100).

Okres realizacji projektu: 2010 rok