Zabytki Gminy Sokolniki wpisane są w rejestr zabytków Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Sieradzu.

 

Kościół par. p.w. św. Anny w Ochędzynie

 

Kościół parafialny w Ochędzynie p.w. św. Anny pochodzi z 1492r. Został wybudowany przez Cysterki z Ołoboka w stylu późnogotyckim, pokryty jest gontem.

Powiększono go o 2/3 w 1922r.

Wewnątrz znajduje się późnogotycki ołtarz z początku XVI wieku, boczne ołtarze pochodzą z XVII wieku.

 

Kościół w Ochędzynie

 

Pałac wraz oficyną pałacową w Sokolnikach

Budowę pałacu rozpoczęto w 1775 roku według projektu drezdeńskiego architekta Fryderyka Naxa. Pałac zbudowany jest w stylu saskiego rokoka a najbardziej charakterystycznymi elementami są: owalna sala balowa oraz ozdobna klatka schodowa.

Założono również park o układzie geometrycznym, uzupełniając drzewostan o lipy, wiązy, klony, które wyrosły na pomnikowe okazy

Po II wojnie pałac stał się własnością państwa i był użytkowany przez gminę. Mieściła się w nim szkoła, ośrodek zdrowia, przedszkole. W latach 80-tych pałac był nieużywany i uległ znacznemu zniszczeniu.

W latach 90-tych decyzją Rady Gminy i mieszkańców, pałac wraz z częścią parku został przekazany w prywatne ręce. Uchroniło to obiekt przed całkowitą dewastacją. Dzięki nakładowi dużych środków finansowych oraz ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, pałac odzyskał pełną świetność.

Pałac w Sokolnikach

 

Pałac w Walichnowach

 

Od 1774r. część wsi Walichnowy przechodzi w posiadanie wielkopolskiej rodziny Nieszkowskich herbu Kościesza. Byli tu kolejno Stanisław Nieszkowski, a następnie jego syn Bogusław, po nim Walichnowy są w posiadaniu syna Konstantego i żony Wiktorii. Później następcą jest syn August, który w 1843r, przebudował pałac w Walichnowach na wspaniałą rezydencję w stylu klasycystycznym. Jest to czas szczególnej świetności rodu Nieszkowskich i miejscowości Walichnowy. Po nim wieś przejmuje syn Edmund i żona Melania z hr. Potworowskich. W 1859r. umiera Edmund Nieszkowski, a jego żona wraz z dziećmi opuszcza Walichnowy udając się do swojego ojca w Parzęczowie. Brak danych o Walichnowach aż do roku 1939. Wiadomo, że właścicielem pałacu przed II wojną światową był Pan Stanisław Kołodziejski. W okresie II wojny pałac uległ zniszczeniu o czym świadczy dokumentacja fotograficzna sporządzona przez Urząd Wojewódzki z 1948r. Zgodnie z pozwoleniem z dnia 6 lutego 1948r. Wydziału Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Komitet Budowy Szkoły w Walichnowach otrzymał pozwolenie na odbudowę i przebudowę pałacu na Szkołę Powszechną we wsi Walichnowy. Po odbudowie pałacu i adaptacji na szkołę Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi (decyzja z dnia 30.12.1967r) wpisuje do rejestru zabytków

Park wokół pałacu powstał w II połowie XIX wieku, jego powierzchnia wynosi 7,83 ha.

 

Pałac w Walichnowach

Pełen wykaz zabytków oraz obiektów chronionych:

Zabytki