Gmina Sokolniki zajmuje powierzchnię 8004ha, w tym użytki rolne wynoszą 5863ha, a lasy 2340ha (pozostałą resztę tworzą tereny zabudowane, nieużytki, drogi).

        Wśród ciekawych elementów przyrody tego terenu na szczególną uwagę zasługuje rezerwat przyrody „Ryś”. Zajmuje powierzchnię 53,93 ha. Leży w kompleksie leśnym należącym do Lasów Państwowych (Leśnictwo Ryś, Nadleśnictwo Złoczew). Został utworzony na podstawie zarządzenia M.L. i P.D. z dnia 21.07.1977r. (M.P. nr 19 poz. 107 z 1977r). Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest fragment drzewostanu bukowego na północnej granicy zasięgu buka. Buki w rezerwacie osiągają średnią wysokość 30 m i średnicę 50 cm. Najstarsze mają około 150 lat.  Występuje tutaj około 200 gatunków roślin zielonych. W śród innych gatunków chronionych na terenie rezerwatu znaleźć można: kruszczyka sinego, kruszynę pospolitą, przylaszczkę pospolitą, przytulie wonną, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity. W rezerwacie oprócz buka występują licznie również inne gatunki drzew:
sosna pospolita (Pinius sylvestris )
sosna wejmutka (Pinius strobus)
dąb szypułkowy (Quercus robur)
dąb bezszypułkowy (Quercus petraea)
olsza czarna ( Alnus glutinosa)
jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
jodła pospolita (Abies alba)
          O wyjątkowości tego miejsca może również świadczyć fakt gniazdowania na terenie rezerwatu bociana czarnego. Jest to ptak niezwykle rzadki objęty ścisłą ochroną gatunkową.


            Na terenie Gminy występują pomniki przyrody ożywionej – pojedyncze okazałe drzewa wyróżniające się wiekiem oraz wielkością. Znajdują się one w parku w Sokolnikach, Walichnowach oraz na Uroczysku Lututów.
Warto więcej powiedzieć o parku w Sokolnikach, który jest częścią zabytkowego zespołu pałacowo-ogrodowego. Park został założony w II połowie XVIII wieku. Symetryczne rozmieszczenie alejek i nasadzenia wokół nich są pozostałością dawnego założenia przesztrzennego parku. Najstarsze okazy drzewostanu pochodzą z drugiej połowy XVIII w. Kształt parku zblizony jest do prostokąta, wzdłuż którego boków biegną aleje obsadzone starodrzewiem. Aleja dzielą teren na trzy części. W części północnej znajdująe się plac zabaw i boisko do piłki siatkowej plażowej. W części wschodniej amfiteatr, parking z kostki brukowej i Gminny Ośrodek Klutury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach. Natomiast część południowa jest niezabudowana o nawierzchni trawiastej. W 2014 roku przeprowadzono rewalozryzację parku. W wyniku realizacji inwestycji wzbogacono ofertę rekreacyjną parku poprzez ustawienie siłowni zewnętrznej i fitness oraz ustawienie betonowego stolika do gry w szachy i warcaby. W ramach prac wykonano również sieć chodników o nawierzchni ze żwiru mineralnego. Przeprowadzono szereg zabiegów pielęgnaacyjnych w obrębie zieleni, nowe nasadzenia uzupełniające, a także wymieniono ławki, kosze na śmieci i dokonano modernizacji lamp oświetleniowych. Park obecnie jest miejscem spotkań, odbywają się tutaj imprezy plenerowe, turnieje piłki siatkowej plażowej, rodzice z dziećmi spotykają się na placu zabaw, mieszkańcy chętnie korzytają z siłowni zewnętrznej. 

 

   park po rewaloryzacji 3
 

park po rewaloryzacji

 IMG 2957