Gmina Sokolniki uzyskała dofinansowanie na przebudowę odcinaka drogi gminnej o długości 1,86 km w miejscowości Pichlice (Jasienie) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie obejmuje:
-przebudowę drogi, w tym korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych,
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni dostosowanej do obciążenia 100 kN/oś na odcinku 0+000 km – 1+129,90 km,
- wykonanie poszerzenia i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku 1+129,90 km- 1+860,00 km,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie elementów organizacji ruchu,
- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego rurami ochronnymi,
- wykonanie kanału technologicznego ulicznego KTu,
- odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów drogowych,
- przebudowę przepustów pod zjazdami,
- remont przepustów pod drogą gminną.
Realizacja inwestycji planowana jest na II/III kwartał 2017r.

Szacowana wartość zadania to 1.562.744,43 zł, w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 788.007,00 zł.

Logotypy kolor