uwaga znak wykrzyknik Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione.

 Wynika to z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), który stanowi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.
Takich wymagań nie spełnia jednak piec zainstalowany w gospodarstwie domowym (np. c.o.). Nie wolno zatem spalać odpadów w paleniskach domowych osób fizycznych.

Piece domowe nie są prystosowane do spalania takich materiałów jak: butelki plastikowe, ścinki płyt wiórowych, buty, opony, stare meble, tkaniny tapicerowane, torby foliowe. Dlatego dymy z kominów zawierają cząstki sadzy, popioły, lotne substancje chemiczne i toksyczne związki, które zawieszając się w wilgotnym powietrzu tworzą smog. Spalanie odpadów w piecu domowym niespełniającym wymagań przewidzianych dla spalarni lub współspalarni stanowi wykroczenie określone w art. 191 wymienionej powyżej ustawy o odpadach, zgodnie z którym podmiot, który termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu albo grzywny.

W ustawie z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.) wskazano, że kara aresztu trwa najkrócej 5, a najdłużej 30 dni i wymierza się ją w dniach. Natomiast karę grzywny wymierza się w wysokości od 20 do 5000 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej.