GOPS logo GOPS w Sokolnikach informuje :Aktualnie lekarze mogą wydawać orzeczenia o niepełnosprawności bez bezpośredniego badania, na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji.

Lekarz, przewodniczący składu orzekającego, jeśli uzna dołączoną do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentację medyczną za wystarczającą, będzie mógł sporządzić ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej bez przeprowadzenia bezpośredniego badania.
W przypadku obowiązku wydania oceny stanu zdrowia po przeprowadzeniu osobistego badania lekarskiego nie będzie konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność osobistego stawiennictwa z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby.
Podstawą usprawnienia pracy Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz postępowań orzeczniczych prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.