W dniach 27 i 28 lipca lipca 2013 roku samorząd Gminy Sokolniki zorganizował imprezę pod nazwą „Festyn Gminny 2013".

Projekt jest realizowany przez Gminę Sokolniki w ramach działania 4.1./413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów tzn. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi złożonym w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.
Operacja jest realizowana na obszarze objętym lokalną grupą działania o nazwie „Między Prosną a Wartą" – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Wieruszowie, wybraną do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013.
Cel operacji: zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez organizację imprezy o charakterze lokalnym.
Opis operacji: organizacja festynu gminnego w Sokolnikach – imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Planowany całkowity koszt operacji: 29.619,84zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 84/100)
Wysokość wnioskowanej pomocy ze środków unijnych: 19.436,62zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 62/100)
Okres realizacji projektu: 2013 rok

stopka