Herb Gminy Sokolniki Wójt Gminy Sokolniki działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 888) zawiadamia, że została
podjęta Uchwała Nr XXXIV/225/21 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, z mocą obowiązywania od 1 września 2021 r., na podstawie której zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Każdy właściciel nieruchomości otrzyma odrębne zawiadomienie Wójta Gminy Sokolniki z wyliczonymi stawkami opłat za okres od września do grudnia 2021 r., płacone z „dołu” do 15 dnia kolejnego miesiąca, w którym nastąpił obowiązek uiszczenia opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 września 2021 roku:
- miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy są one zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalona została w wysokości 24,00 zł od mieszkańca,
- miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 48,00 zł od mieszkańca.


Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami do obecnych kosztów funkcjonowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością złożenia nowej deklaracji. Natomiast osoby, które uiściły opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry na rok 2021 rok według dotychczas obowiązujących stawek, będą musiały dokonać dopłaty różnicy.


Ponadto informuję, że ulga z tytułu posiadania kompostownika pozostaje bez zmian i wynosi 20% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/161/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, i tak w przypadku właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady
w przydomowym kompostowniku wysokość opłaty będzie wynosić 19,20 zł od mieszkańca.


Płatności należy dokonywać na Konto Urzędu Gminy w Sokolnikach nr 08 9256 0004 4200 0114 2000 0110 w dowolnym banku, na poczcie lub drogą elektroniczną.

Formularz deklaracji

WZÓR deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy dla osób POSIADAJĄCYCH przydomowy kompostownik

WZÓR deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy dla osób NIE POSIADAJĄCYCH przydomowego kompostownika