Informacja o współfinansowaniu przez województwo łódzkie

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych w pasie drogowym obecnej drogi gminnej

(działki nr 615, 592 i 772/4 obręb Walichnowy), z włączeniem tej drogi do drogi powiatowej (ul. Naramska). Zakres podstawowy obejmował wykonanie pełnej konstrukcji drogi tj. warstwy mrozoodpornej , podbudowy z kruszywa i warstwy ścieralnej z AC 8 S 50/70 (gr. warstwy 5 cm), pobocza o szerokości 0,75m i odwodnienia korpusu drogi.

Docelowo osiągnięto parametry drogi:
- klasa techniczna: droga wewnętrzna;
- kategoria ruchu: KR 1;
- obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś;
- szerokość nawierzchni: 4,0m;
- szerokość pobocza: 0,75m.

Długość odcinka: 460m

Koszt. 345 376,47zł, w tym dotacja 120 470,00zł z budżetu Województwa Łódzkiego, ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych.

Wykonawcą było przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX Arkadiusz Mika z Boronowa.