Projekt pod nazwą "AD-AAM – adaptacja rozwiązań zagranicznych wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim" jest realizowany przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. w partnerstwie z Work Research Centre z Irlandii.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparci osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Celem projektu jest wzmocnienie skuteczności oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy w województwie łódzkim poprzez adaptację i pilotażowe wdrożenie (z udziałem 50 podmiotów działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, upowszechniania dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego i 100 osób pozostających bez zatrudnienia) doświadczeń irlandzkich - Skills for Work.
Okres realizacji projektu: 1 listopada 2012 roku – 31 marca 2015 roku.
Opis projektu: W ramach projektu zaadaptowana zostanie irlandzka inicjatywa pn. Dublin Employment Pact i jej instrument wdrożeniowy – program Skills for Work. Jej celem jest wsparcie zasobów ludzkich poprzez rozwój kompetencji kluczowych potrzebnych do zadań zawodowych – bez względu na stanowisko pracy i obszar zatrudnienia.

W celu skutecznej adaptacji rozwiązania zorganizowane zostaną:

  • seminaria adaptacyjne (zagraniczny partner dostarcza know-how),
  • analizy uwarunkowań wdrożenia rozwiązań irlandzkich,
  • wizyty studyjne w Irlandii dla przedstawicieli instytucji działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich (obserwacja realizacji i zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie funkcjonowania programu w Irlandii),
  • konferencje regionalne i szkolenia,
  • grupy robocze w ramach których zawiązanych zostanie 10 partnerstw (w tym z udziałem podmiotów publicznych) ukierunkowanych na wdrażanie rozwiązań irlandzkich – partnerstwa pełnić będą rolę Lokalnych Koordynatorów Wdrażania Programu,
  • szkolenia modułowe (m.in. komunikacja, kompetencje  interpersonalne, matematyczne, informatyczne, orientacja na pracę) dla 100 osób w trudnej sytuacji na rynku pracy (w ramach pilotażowego wdrożenia programu),
  • seminaria wymiany doświadczeń.

Więcej informacji o projekcie:
www.inse.org.pl
www.skillsforwork.ie
http://www.zatrudnienie-lodzkie.eu/pl/

Projekt AD-AAM