Irlandzkie doświadczenia w realizacji programu "Skills for Work" Samorząd Gminy Sokolniki przystąpił w dniu 25 października 2013 roku do projektu pod nazwą "AD-AAM – adaptacja rozwiązań zagranicznych wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim" realizowanego przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. w Łodzi w partnerstwie z Work Research Centre
z Irlandii.

Celem przystąpienia gminy do projektu jest znalezienie możliwości i środków finansowych na pozyskanie wykwalifikowanej siły roboczej dla potencjalnych inwestorów.
W związku z budową węzła komunikacyjnego trasy S8 samorząd Gminy Sokolniki zamierza podjąć współpracę i umożliwić różnym grupom świata biznesu inwestycje na terenie Gminy Sokolniki. Aby sprostać wymaganiom kwalifikacyjnym stawianym mieszkańcom naszej gminy przez potencjalnych inwestorów, władze samorządu czynią różne starania, by zapewnić wykwalifikowaną kadrę spośród mieszkańców gminy. Mając powyższe na uwadze samorząd gminy przystąpił do projektu, aby podjąć w w/w temacie współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta zaowocuje organizacją różnych form dokształcania i przekwalifikowania dla osób bezrobotnych z terenu gminy lub dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W pierwszym tygodniu listopada 2013 roku zastępca wójta Pani Renata Świeściak wzięła udział w czterodniowej wizycie studyjnej w Dublinie w Irlandii zorganizowanej przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi. Całość sfinansowano ze środków finansowych projektu.
W skład trzynastoosobowej delegacji z Polski weszły osoby z różnych instytucji z terenu Województwa Łódzkiego. Celem wizyty studyjnej było nawiązanie kontaktów z partnerami irlandzkimi oraz zaprezentowanie stronie polskiej irlandzkiej inicjatywy pod nazwą Dublin Employment Pact i jej instrumentu wdrożeniowego – programu Skills for Work.

W ramach wizyty studyjnej strona irlandzka zorganizowała wiele spotkań merytorycznych poświęconych realizacji programu Skills for Work.
Marian Lynch – the SFN National Co-ordinator przywitała uczestników wizyty studyjnej w Dublinie i przedstawiła założenia projektu, jego sposób finansowania a także jego efekty w skali ogólnopaństwowej. Należy dodać, że rząd irlandzki wspiera tego typu programy zarówno instytucjonalnie jak i finansowo. Na spotkaniu z Peterem O'Neill dowiedzieliśmy się o systemie kształcenia w Irlandii a także o jego związku z realizacją programu Skills for Work i konsekwencjach jego wdrożenia. Omówiono także raport PIAAC 2012. Uczestnicy wizyty studyjnej zostali zapoznani także z historią Irlandii, z jej położeniem, uwarunkowaniami geograficznymi, gospodarczymi, społecznymi.

Ken Keenan – szef CPLN Area Local Employment Service Network przedstawił szczegółowo działalność podlegającej mu instytucji. Omówił sposób naboru osób potrzebujących zmiany kwalifikacji lub osób, które szukają zatrudnienia. Zaprezentował formy dokształcania proponowane w ramach programu.
Delegacja miała możliwość rozmowy z uczestnikami – beneficjentami programu Skills for Work. W towarzystwie Fiony Fay – lokalnego przedstawiciela Skills for Work między innymi wizytowano Marks & Spenser, która to firma umożliwia swoim pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach tego programu. Spotkaliśmy się z kierownictwem firmy jak i pracownikami, którzy korzystają z tego programu. Wszystkie te osoby bardzo popierają działania rządu podejmowane w ramach programu Skills for Work. Zdaniem przedsiębiorców efekty podnoszenia kwalifikacji przynoszą firmie wymierne korzyści.

Odwiedziliśmy także County Dublin Vocational Education Committee Adult Education Centre w Blanchardstown, gdzie Nuala Nedjati wraz ze swoim zespołem trenerów w praktyce omówiła nam jak wygląda dokształcanie lub podnoszenie kwalifikacji w prowadzonej przez siebie placówce. Mieliśmy możliwość zobaczenia jak przebiegają zajęcia zorganizowane dla ośmioosobowej grupy, która odbywała właśnie kurs opiekuna osób starszych.
Teresa McHale - SFW Co-ordinator spotkała się z uczestnikami wizyty studyjnej w siedzibie organizacji w Dublinie. Omówiła szczegółowo tzw. narodowe ramy kwalifikacji. Omówiła sposób finansowania programu, a także beneficjentów i instytucje współpracujące z realizatorami programu.

Wizyta studyjna była bardzo owocną. Mieliśmy okazję poznać wiele interesujących osób, nawiązaliśmy ciekawe kontakty. Odwiedziliśmy wiele instytucji. Poza bogatym doświadczeniem, jakie zdobyli wszyscy uczestnicy udało się także nawiązać współpracę z przedstawicielami polskich instytucji biorących udział w wizycie studyjnej.

Kolejnym etapem udziału w projekcie będzie udział w szkoleniach organizowanych przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi.

Irlandzkie doświadczenia w realizacji programu "Skills for Work" Irlandzkie doświadczenia w realizacji programu "Skills for Work" Irlandzkie doświadczenia w realizacji programu "Skills for Work"
Irlandzkie doświadczenia w realizacji programu "Skills for Work" Irlandzkie doświadczenia w realizacji programu "Skills for Work" Irlandzkie doświadczenia w realizacji programu "Skills for Work"
Irlandzkie doświadczenia w realizacji programu "Skills for Work" Irlandzkie doświadczenia w realizacji programu "Skills for Work" Irlandzkie doświadczenia w realizacji programu "Skills for Work"

Renata Świeściak

AD-AAM