odpady logo

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w miejscowości Maręże, Gmina Skomlin.

Odpady od mieszkańców w PSZOK przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (za wyjątkiem pierwszego i ostatniego poniedziałku miesiąca) i w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godz. 8.00 – 15.00.
Do PSZOK mieszkańcy Gminy Sokolniki mogą przekazywać wyszczególnione poniżej odpady komunalne:

  • papier i tektura,
  • metal,
  • tworzywa sztuczne,
  • opakowania wielomateriałowe,
  • opakowania ze szkła,
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • zużyte opony,
  • chemikalia.

Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.